دکتر لیلا خلیلی

برچسب: همه زنان چه رابطه جنسی داشته باشند، چه نداشته باشند باید به طور منظم به دکتر زنان مراجعه کنند.بیشتر زنان از مراجعه به متخصصین زنان می ترسند