عمل های ترکیبی زنان

عمل های ترکیبی زنان کدام اند؟ آیا می توان این جراحی ها را به صورت همزمان انجام داد؟ لبیا ماژور ها در حقیقت دو بافت حاوی چربی در دو طرف دستگاه تناسلی هستند که از پوبیس کشیده می شوند تا ناحیه مقعد،از نظر زیبایی لبیا ماژور ها اهمیت بسیار زیادی دارند و از نظر حفاظت […]

read more »
Call Now Button