سندروم تخمدان پلی کیستیک

سندروم تخمدان پلی کیستیک سندروم تخمدان پلی کیستیک ، وضعیتی است که تعادل هورمون های جنسی، استروژن و پروژسترون بر هم می خورد. این حالت، منجر به رشد کیست های تخمدانی نیز می شود. این سندروم، هم چنین بر چرخه قاعدگی زنان و باروری، نیز اثر می گذارد. علل سندروم تخمدان پلی کیستیک با این […]

read more »
Call Now Button