سرد مزاجی زنان

سرد مزاجی زنان سرد مزاجی زنان، به معنای کاهش میزان تحریک در زنان می باشد. این اصطلاح به طور اشتباه در مورد زنانی استفاده می شود که از نظر عاطفی سرد هستند و یا واکنشی به عواطف همسر خود نشان نمی دهند. در برخی موارد، زنان به میزان کمتری تحریک می شوند ویا از برقراری […]

read more »
Call Now Button