سونوگرافی واژینال

یکی از رو ش هایی که می تواند به تشخیص بیماری ها کمک کند سونوگرافی است با توجه به این که سونوگرافی به چه منظوری انجام می گیرد ممکن است سونوگرافی از روی شکم و یا به صورت سونوگرافی واژینال باشد که در این روش سونوگرافی از راه واژن انجام می گیرد. در این نوع […]

read more »
Call Now Button