هودکتومی و حسی جنسی

آیا هودکتومی و حس جنسی  به یکدیگر مرتبط هستند؟هود قسمت پوست پوشاننده ناحیه کلیتوریس است، به این معنی که در لبیا یک قسمت پایین  وجود دارد که نقش آن ها حفاظت از دهانه واژن است، همچنین یک قسمت فوقانی نیز وجود دارد که در قسمت فوقانی مهمترین ارگان آن کلیتوریس است، که نقش آن در […]

read more »
Call Now Button