تومورهای غیر سرطانی رحم

تومورهای غیر سرطانی رحم تومورهای غیر سرطانی رحم، در اصطلاح پزشکی، فیبروم های رحمی نیز نامیده می شوند.  این تومورها در بافت های پیوندی رحم رشد می کنند و به سایر اعضای بدن متاستاز نمی دهند. تومورهای غیر سرطانی رحم، در بخش های مختلف رحم، و عمدتا در دیواره رحم رشد می کنند. این تومورها […]

read more »
Call Now Button