تخمک گذاری

تخمک گذاری، به معنای آزاد شدن تخم بالغ و رسیده از تخمدان، حرکت به سوی لوله فالوپ و آمادگی برای باروری است. تقریبا در هر ماه، یک تخم در تخمدان بالغ می شود. به محض بالغ شدن، تخم از تخمدان آزاد می شود، وارد لوله های فالوپ شده و در صورت رو به رو شدن […]

read more »
Call Now Button