رویدادها

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ورکشاپ لیفت با نخ ارمنستان 2015″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6341″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569665464{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722826766{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6340″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569657143{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”اولین کنگره زیبایی زنان اروپا 2016″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row devn_row_type=”parallax”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6345″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569250116{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6346″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569237057{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722863301{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6348″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569225018{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6347″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569205915{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”دوره آموزش زیبایی زنان آمریکا با پروفسور رد آینسود 2016″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6349″ img_size=”220*220″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6350″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569719821{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722898149{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6352″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569703917{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6353″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569681509{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6351″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569743428{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6354″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569755235{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589722922100{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6355″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569765312{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ورکشاپ زیبایی زنان اروپا 2016″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6356″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569856941{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6357″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569846421{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722938589{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6358″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569829695{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6359″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569806967{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6360″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569867700{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6361″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569879015{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”کنگره و ورکشاپ زیبایی زنان و سکسولوژی لندن2017 “][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6362″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590569957799{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6363″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569947558{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722960828{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6364″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569939150{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6365″ img_size=”220*220″ css=”.vc_custom_1590569929162{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سومین کنگره زیبایی زنان اروپا لندن 2018″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6366″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570101117{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6367″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570063710{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1589722982421{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6369″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570040136{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6368″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570027110{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589719986720{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6370″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570149132{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589719998567{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6371″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570135789{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589722747069{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6372″ img_size=”220*220″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”اولین کنگره زیبایی زنان فرانسه 2018″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6403″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570396746{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6402″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570387673{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6401″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570373973{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6400″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570365752{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”شرکت در urogyne TV سال2018″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6405″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570808424{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6406″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570701035{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6408″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570688806{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ورکشاپ لیزر زنان آلمان 2018″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6410″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570850078{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6411″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570860662{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ورکشاپ زیبایی زنان فرانسه”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6416″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570903470{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6412″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570916010{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6415″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570926218{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6414″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570934120{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6413″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590568878359{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”اولین کنگره زیبایی زنان دبی 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6417″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570980801{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6418″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590570990141{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6419″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571003207{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6420″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571018132{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6421″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571032436{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سخنرانی در اولین کنگره زیبایی زنان آلمان 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6423″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571073795{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6424″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571081511{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6425″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571089903{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6426″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571104882{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6427″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571117106{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6428″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571125214{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6429″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590571133373{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”چهارمین کنگره زیبایی زنان اروپا ادینبورگ 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6430″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573804210{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6432″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573815425{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6431″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573824908{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6433″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573840120{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6434″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573875210{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6435″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573885562{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6436″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573893499{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6437″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573851616{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سخنرانی سومین کنگره زیبایی زنان ترکیه 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6438″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573977641{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6439″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590573987028{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6440″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574000556{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6441″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574009945{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سخنرانی کنگره زیبایی زنان استانبول 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6442″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574078530{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6443″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574065599{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6444″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574054136{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”کنگره IMCAS سال 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6445″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574133599{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی زنان کلخیدا گرجستان 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6446″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574302927{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6447″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574313164{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6448″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574322722{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6449″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574335721{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6450″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574351735{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سخنرانی در گردهمایی اکسفورد لندن2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6457″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574427782{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6452″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574435891{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6453″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574446144{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6451″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574455476{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6454″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574468144{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6455″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574477652{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6456″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574488699{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ورکشاپ لیفت با نخ آپتوز گرجستان 2019″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6458″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574523000{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6459″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574533520{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6460″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574544120{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”لابیاپلاستی بدون بیهوشی آمریکا”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214399658{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214458467{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_single_image image=”6461″ img_size=”220*220″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1590574587530{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1590214478753{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]